In beeld
'Van speciaal
naar gewoon'

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, het ontwikkelen van onderzoek en het instellen van leerstoelen.

Instituut gak

De Onderwijsspecialisten

Onze scholen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag.
We bieden onderwijs op onze 25 scholen in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest- Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek en we begeleiden leerlingen en hun leraren binnen het regulier onderwijs. Samen met partners in onderwijs en zorg zoeken we naar de beste oplossing om leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is.

De Onderwijsspecialisten delen kennis in negen kennisteams. Elk kennisteam verzamelt zich rond een expertisethema dat eigen is aan het speciaal onderwijs dat we bieden. Het doel is met elkaar te leren en ontwikkelen.

Het kennisteam Arbeidstoeleiding bestaat uit stage- en trajectbegeleiders, werkzaam op de diverse scholen. Dit kennisteam verzamelt zich rond het thema ‘arbeidstoeleiding van jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Door onze kennis en expertise verder te ontwikkelen, te delen en goed te borgen, zijn we in staat de jongeren te begeleiden naar de meest passende plek op de arbeidsmarkt. Het kennisteam Arbeidstoeleiding houdt o.a. vakinhoudelijke presentaties, zorgt voor onderlinge kennisdeling en staat in nauw contact met haar omgeving, extern betrokkenen als gemeentelijke en landelijke instanties, bedrijven en organisaties.

Klik hier voor meer informatie over kennisteam Arbeidstoeleiding